Điều kiện để hộ kinh doanh ở Bình Thuận nhận hỗ trợ 03 triệu đồng

Nếu bạn là hộ kinh doanh trên địa bàn Bình Thuận gặp khó khăn do Covid-19, hãy tham khảo các điều kiện và thủ tục sau đây để được nhận hỗ trợ tiền mặt 03 triệu đồng theo Nghị quyết 68 được hướng dẫn tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Thủ tục để hộ kinh doanh ở Bình Thuận nhận hỗ trợ 03 triệu đồng
Thủ tục để hộ kinh doanh ở Bình Thuận nhận hỗ trợ 03 triệu đồng
 • Hộ kinh doanh chỉ được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
  • Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế
  • Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch.
 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
  • Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định 23 đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhát đến ngày 31/01/2022.
  • Sau đó, UBND cấp xã sẽ xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, niêm yết công khai và tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.
  • Chi cục Thuế sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi UBND cấp huyện tổng hợp.
  • UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ.
  • Trường hợp không hỗ trợ, UBND tỉnh sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Được biết hiện nay, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cũng đang đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế trong tình hình dịch Covid 19, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thụ hưởng đầy đủ lợi ích chính sách thuế.

Huỳnh (PR+)