Phan Rí lên thị xã vào năm 2020

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, thì Phan Rí sẽ lên thị xã vào năm 2020.

Theo nội dung Quyết định số 2532/QĐ-TTg, ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Phan Rí Cửa sẽ trở thành thị xã vào năm 2020 như một phần trong kế hoạch định hướng phát triển hệ thống đô thị và các đơn vị hành chính ở tỉnh Bình Thuận.

Thị xã Phan Rí Cửa.

Theo đó đến năm 2020: Kiến nghị đưa Thị trấn Phan Rí Cửa trở thành Thị xã Phan Rí Cửa; thành lập mới 2 thị trấn: Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong); Phú Quý (huyện đảo Phú Quý); giữ nguyên và nâng cấp các thị trấn cũ. Như vậy, đến năm 2020 Bình Thuận có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện (với 12 thị trấn).

Đến năm 2030: Tiếp tục nâng cấp các đô thị trong giai đoạn 2016 – 2020 (trong đó: Phấn đấu đưa thành phố Phan Thiết lên đô thị loại I; thị xã Phan Rí Cửa lên đô thị loại III; các thị trấn: Liên Hương, Chợ Lầu, Võ Xu lên đô thị loại IV); thành lập thêm 6 thị trấn mới: Đa Mi, Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc); Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam); Hải Ninh và Hòa Thắng (huyện Bắc Bình); Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân). Như vậy, đến năm 2030 Bình Thuận có 1 thành phố, 5 thị xã và 8 huyện (với 15 thị trấn).

Còn theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội theo không gian thì thị xã Phan Rí Cửa là đô thị trung tâm vùng Đông Bắc.  Được biết vùng kinh tế phía Đông Bắc gồm huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong, Thế mạnh của vùng là phát triển công nghiệp điện năng (nhiệt điện, phong điện), công nghiệp khai khoáng, phát triển cảng nước sâu, phát triển du lịch biển, du lịch văn hóa lịch sử.

Như vậy có thể thấy rằng theo kế hoạch thì Bình Thuận sẽ có 3 đô thị lớn là Phan Thiết ( đô thị loại I),  La Gi và Phan Rí ( đô thị loại III).

Link chi tiết Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030: http://dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/chi-tiet-van-ban/id/2748.html

 

Huỳnh (PR+)